Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Zadania pedagoga szkolnego

pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania uczniów, aktywne uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie ocen zachowania, oraz frekwencji uczniów, rozmowy z rodzicami, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych;

codzienne rozmowy z nauczycielami i wychowawcami, analiza zachowań uczniów, opracowanie sposobu pomocy;

organizowanie zajęć  kompensacyjno-wyrównawczych dla uczniów wymagających takiej pomocy (organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w nauce);

współorganizowanie zajęć wychowawczych prowadzenie programów profilaktycznych „Sobą być – dobrze żyć”, „Jesteśmy przeciw”, „Uczymy się pomagać innym” – poruszających problematykę uzależnień, zdrowego trybu życia, organizowanie pomocy dla potrzebujących; pomoc w organizacji konkursu o AIDS i HIV dla uczniów klas pierwszych, organizacja apelu o bezpiecznych wakacjach, przygotowanie zajęć dla poszczególnych klas apelu i konkursu plastycznego w ramach programu Szkoła Globalna

udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom poprzez rozmowy z nimi i ich rodzicami- prelekcje dla rodziców w czasie zebrań i wywiadówek; dotyczące współpracy ze szkołą i bezpieczeństwa uczniów

działania z zakresu orientacji zawodowej, ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu (uczniowie klas trzecich , przygotowanie gazetek tematycznych, rozmowy indywidualne)

działanie na rzecz udzielenia wsparcia materialnego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie ich rodziców o możliwościach uzyskania zasiłków, stypendiów oraz innych form pomocy materialnej (współpraca z MOPS, zbiórka odzieży)

współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie diagnozy dysfunkcji rozwojowych (kierowanie uczniów na badania)

współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie diagnozy dysfunkcji rozwojowych (kierowanie uczniów na badania)

współdziałanie z organami policji, kuratorami społecznymi i sądowymi w przypadkach uczniów łamiących zasady regulaminu szkoły lub prawa

opieka nad Szkolnym Kołem Wolontariatu (opieka całoroczna nad grobami na cmentarzu, zbiórka książek i zabawek dla dzieci objętych opieką MOPS)

opieka nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe

W ramach swojej pracy współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji

Centrum Pomocy Rodzinie

Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pedagogami ze szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych z terenu miasta i gminy

powrót <<
 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo