Szkolny Klub Europejski
tym razem o … Hiszpanii.

Dziaalno Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMODZIAKI nie ogranicza si jedynie do murów szkoy, ale pokazuje, e uczymy si jzyków obcych równie skutecznie take poza ni. Dowodem na to jest miniony rok, który obfitowa w wiele wydarze midzynarodowych dla czonków naszej organizacji. We wrzeniu odwiedzilimy Niemcy, gdzie przez tydzie podziwialimy malownicze tereny Dolnej Saksonii, szlifujc przy tym jzyki: angielski i niemiecki. Od lutego rozpoczlimy realizacj kolejnego zagranicznego projektu w ramach akcji eTwinning – „Bliej Europy, bliej siebie” we wspópracy ze szko z Francji. W marcu za, spotkalimy si z wolontariuszami FERSO – Alin Macare z Rumunii i Petarem Kecmanem z Serbii, którzy poprowadzili specjalnie dla nas warsztaty jzykowe. Kocówka maja bya równie intensywna pod wzgldem lingwistycznym, gdy przez tydzie moglimy, wród górskich widoków, uczy si angielskiego poprzez praktyk, na tygodniowym obozie jzykowym w Midzygórzu prowadzonym przez wolontariuszy z Ameryki Poudniowej, rodkowej, Europy i Azji.

Ostatnie tygodnie przed wakacjami take s wypenione midzynarodowymi atrakcjami – 2 czerwca uczestniczylimy w warsztatach jzykowych prowadzonych przez An Isabel Cadrecha z Hiszpanii. Na pocztku zaj Ana zaprezentowaa modziey film animowany, który pokazywa w formie alegorycznej uczucia, jakie mog towarzyszy wolontariuszowi przybywajcemu do obcego kraju. Nastpnie Hiszpanka wytumaczya uczniom, czym jest wolontariat europejski ( EVS czyli European Voluntary Service jest to sprawdzony model midzynarodowego wolontariatu, w ramach Programu „Erasmus+”. Bior w nim udzia osoby w wieku 18-30 lat. Projekt EVS pozwala modemu czowiekowi zosta wolontariuszem w innej organizacji, w jednym z krajów europejskich. Wolontariat trwa zwykle od 3 do 12 miesicy i moe by realizowany na przykad w dziedzinie ochrony rodowiska, sztuki i kultury, rekreacji, wspópracy z dziemi, modzie lub osobami starszymi. Wolontariusz otrzymuje kieszonkowe, pienidze na jedzenie i mieszkanie, a take pokrywane s koszty podróy oraz ubezpieczenie. W zamian wolontariusze pracuj w okrelonym projekcie 6 godzin dziennie, uczestnicz w obowizkowych szkoleniach i lekcjach jzyka). Nasza modzie zadawaa wolontariuszce wiele pyta dotyczcych nie tylko jej codziennej pracy, ale take odczu osobistych zwizanych z pobytem w Polsce - niezbdna do tego bya oczywicie znajomo jzyka angielskiego, któr nastolatkowie wykazali si w bardzo wysokim stopniu. W trakcie rozmowy okazao si, e np. jzyk polski jest dla Any bardzo trudny, w naszym kraju podoba jej si (w porównaniu z Hiszpani) tani transport, a smakuj sodycze i polskie ciasta. Ana powiedziaa naszym uczniom o tym, e w yciu wolontariusza s wzloty i upadki, czasem jest si penym energii, a czasem tskni si za rodzin, przyjaciómi i ojczystym krajem. „Udzia w wolontariacie europejskim jest ciekawym dowiadczeniem i bardzo odmienia osob, która si na niego decyduje, dlatego warto si odway” – zachcaa prowadzca. Na koniec warsztatów wywietlony zosta amatorski filmik, w zabawny sposób ukazujcy codzienne ycie wolontariuszy w Polsce.

Zajcia z An nie byy jednak jedyn atrakcj ostatniego miesica roku szkolnego – ju od zeszego pitku, a do koca tego tygodnia gocimy w naszej szkole przyjació z Burgwedel, którzy przyjechali do nasz zrealizowa drug cz wymiany midzynarodowej wspófinansowanej przez Polsko-Niemieck Wspóprac Modziey. Ju wkrótce relacja z tego spotkania.

zobacz zdjcia>>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo